Please wait...

Fish Market
ปลากัดสวยงามที่รอคุณเป็นเจ้าของ

[F05] Fancy YellowA


ขนาด: 1.50 นิ้ว
เพศ: ตัวผู้
อายุ: 3.5 เดือน
ราคา: 200.00 บาท

[F04] Fancy YellowA


ขนาด: 1.50 นิ้ว
เพศ: ตัวผู้
อายุ: 3.5 เดือน
ราคา: 200.00 บาท

[F0253] Fancy Copper Star Tailเกรด AA


ขนาด: 1.40 นิ้ว
เพศ: ตัวผู้
อายุ: 3.5 เดือน
ราคา: 200.00 บาท

[F0252] Fancy Copper Star Tailเกรด AA


ขนาด: 1.30 นิ้ว
เพศ: ตัวผู้
อายุ: 3.0 เดือน
ราคา: 200.00 บาท

[F0250] Blue Mustardเกรด A


ขนาด: 1.50 นิ้ว
เพศ: ตัวผู้
อายุ: 3.5 เดือน
ราคา: 300.00 บาท

[F0249] Fancy Copperเกรด AA


ขนาด: 1.50 นิ้ว
เพศ: ตัวผู้
อายุ: 3.5 เดือน
ราคา: 400.00 บาท

[F0248] Blue Mustardเกรด AAA


ขนาด: 1.50 นิ้ว
เพศ: ตัวผู้
อายุ: 3.5 เดือน
ราคา: 500.00 บาท

[F0247] Fancy Yellowเกรด AAA


ขนาด: 1.50 นิ้ว
เพศ: ตัวผู้
อายุ: 3.5 เดือน
ราคา: 500.00 บาท

[F0246] Fancy Copper Red Star Tailเกรด AAA


ขนาด: 1.30 นิ้ว
เพศ: ตัวผู้
อายุ: 3.0 เดือน
ราคา: 500.00 บาท

[F0245] Fancy copper star tailเกรด AAA


ขนาด: 1.40 นิ้ว
เพศ: ตัวผู้
อายุ: 3.5 เดือน
ราคา: 500.00 บาท